Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
Ubytovanie žiakov stredných škôl:
 • mesačný poplatok za ubytovanie študentov stredných škôl činní: 25 EUR,
 • úľavy mesačného príspevku za ubytovanie sú možné v zmysle § 117 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN č. 18/2012 BBSK v platnom znení a to na základe písomnej žiadosti doloženej  Rozhodnutím o pomoci v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z., mesačný poplatok pre tých, ktorí predložia potvrdenie  činí: 10 EUR, 
 • žiadame o vyplatenie poplatkov za ubytovanie najneskôr do 20. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, prostredníctvo internet bankingu, pre potrebu identifikácie úhrady napíšte meno žiaka do správy pre príjemcu,
 • na poštovom poukaze musí byť uvedené meno žiaka, za ktorého sa povinná úhrada uskutočňuje (nie meno zákonného zástupcu resp. iného platcu) pre potrebu identifikácie úhrady,
 • platby za ubytovanie na účet číslo: 7000525888   kód banky 8180.
 • IBAN:  SK10 8180 0000 0070 0052 5888

Záujemci o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, si môžu žiadosť o prijatie do školského internátu stiahnuť TU. Prihlášku do ŠI je potrebné poslať najneskôr do 15. júna.

Vyplnenú žiadosť následne zašlite na našu adresu.

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu TU

Pokyny pre ubytovanie I.roč. TU

Pokyny pre ubytovanie II. - V. roč. TU.

Ubytovanie cudzích osôb :

 • počas prázdnin - 150 voľných miest pre záujemcov. Platí len v prípade väčšieho záujmu o ubytovanie.(min. 30 ľudi) 
 • pokyny pre ubytovanie TU.
 • hlásenie pobytu  SVKRUS, DE, HU, AJ, FRA, ITA.
 • menný zoznam ubytovaných (SVK) - tlačivo TU. 
 • menný zoznam ubytovaných (cudzia štátna príslušnosť) - tlačivo TU.
Smernica pre poskytovanie ubytovania v Školskom internáte
 
1. Poplatok za ubytovanie žiakov ŠI je stanovený v zmysle vyhlášky č.426 z 12.9.2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 196/1994 Z. z. nasledovne za 1 žiaka:                                    
a/ mesačný poplatok vo výške 25 EUR
b/ pre žiakov , ktorých rodičia sú poberateľom dávok v hmotnej núdzi vo výške 10 EUR
 
2. Cudzím osobám sa poskytne ubytovanie na základe objednávky alebo ústneho dohovoru so zástupcom riaditeľa pre ŠI.
 
3. Cudzie osoby, ktorým sa poskytne ubytovanie, eviduje služba na hlavnej vrátnici do knihy ubytovaných podľa predtlače, kde uvedie počet nocí.
 
4. Ubytované osoby nahlási na ekonomickom úseku zástupca riaditeľa pre ŠI. Ubytovaný si zaplatí ubytovanie na ekonomickom úseku zástupcu riaditeľa pre ŠI v deň nástupu. Po predložení dokladu o zaplatení si prevezme kľúč na vrátnici ŠI, kde bude oboznámený s domovým poriadkom, ktorý sa zaviaže dodržiavať svojím podpisom v knihe ubytovaných. Po skončení ubytovania izbu preberie poverený pracovník.
 
5. Pri poskytnutí ubytovania na mesiac a viac sa uzatvára zmluva o ubytovaní medzi ŠI SŠ a ubytovaným, ktorá bude vyhotovená na sekretariáte ŠI.
 
6. Cena za ubytovanie cudzím osobám je stanovená nasledovne:
       a/ jedna noc .....................................................   10,00 EUR
           druhá a viac nocí ........................................     8,00 EUR
 • so súhlasom riaditeľky školy
  pre školské zájazdy, skupiny nad 15 osôb je tiež možné určiť cenu dohodou.
  Okrem vyššie uvedených súm je ubytovaný povinný zaplatiť poplatok 0,70 EUR za každé jedno prenocovanie – daň za ubytovanie v zmysle VZN Mesta B. Štiavnica č.10/2017 čl. 20
        b/ cena ubytovania na jeden mesiac celá bunka vo výške 120 EUR
             cena ubytovania na jeden mesiac 1 izba z bunky vo výške 60 EUR
 
Smernica nadobúda účinnosť nasledovne:
Pre ubytovanie žiakov s účinnosťou od 1.septembra 2014
Pre ubytovanie cudzích osôb s účinnosťou od 01. 01. 2018
 
Prehľad o ubytovaných študentoch v Školskom internáte:

 

TOPlist